วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 12 แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้

วันที่ 23 สิงหาคม 2553

สถานภาพการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในปัจจุบัน
1.สภาพการเรียนการสอนในระบบ
การเรียนการสอนในระบบ (formal education) คือ การที่เทคโนโลยีการศึกษามีส่วนสนับสนุนการเรียนการสอนในระบบ ในชั้นเรียนที่มีหลักสูตรเฉพาะ มีกรอบการเรียนที่ชัดเจน
2.สภาพการเรียนการสอนนอกระบบ
การสอนนอกระบบ (informal education) คือ การที่เทคโนโลยีการศึกษามีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนนอกระบบ คือ การเรียนการสอนที่มีหลักสูตรเฉพาะกลุ่ม หรือหลักสูตรที่มีกรอบการเรียนค่อนข้างกว้างขวาง โดยไม่กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน
3.สภาพการเรียนการสอนตามอัธยาศัย
การเรียนการสอนตามอัธยาศัย ( nonformal education) คือ การที่เทคโนโลยีการศึกษามีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนตามอัธยาศัย เป็นการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลกลุ่มต่างๆ ที่มีความจำกัดบางอย่าง แต่บางครั้งมีความต้องการได้รับความรู้

แนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
1.ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนนอกระบบมากขึ้น จะเห็นได้ว่า กฎหมายให้ความสำคัญแก่การจัดการเรียนการสอนนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมากขึ้น โดยเฉพาะจะเน้นการศึกษารายบุคคล มวลชน และผู้ด้อยโอกาสทั้งหลาย พระราชบัญญัติการศึกษาจะเป็นผู้ชี้อนาคตในการจัดการศึกษา
2.เน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนเนื่องจากใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และได้มีการคาดเดาว่าในอนาคตจะนำคอมพิวเตอร์มาใช้อย่างแพร่หลายซึ่งทางศูนย์คอมพิวเตอร์ก็ได้มีการผลิตโปรแกรมทางการศึกษาออกมาไว้ให้บริการตลอดเวลาหรืออาจเก็บบทเรียนไว้ในอุปกรณ์ไมโครคอมพิวเตอร์ซึ่งพร้อมที่จะนำมาใช้ได้เมื่อต้องการ
e-Learning คือ รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการนำเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียวหรือการสอนแบบปฎิสัมพันธ์ได้
M-Learning คือ การเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านคอร์สแวร์ที่นำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายและเทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Ubiquitous Learning คือ การจัดการเรียนการสอนหรือบทเรียนสำเร็จรูปที่นำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สาย
Hybrid Learning คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการสอนในชั้นเรียนกับการสอนแบบ e-Learning โดยนำส่วนที่ดีที่สุดของทั้งสองแบบมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
Adaptive Learning คือ การเรียนรู้ด้วยการปรับตัวเป็นรูปแบบ วิธีการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถในการเรียนรู้วึ่งขึ้นอยู่กับการฝึกฝนมาหรือประสบการณ์ของผู้เรียน
Video on Demand คือ ระบบการเรียกดูวีดิทัศน์ตามสั่งที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูวีดิทัศน์หรือข้อมูลภาพเคลื่อนไหวได้ตามต้องการ
สถานีวิทยุออนไลน์ คือ การให้บริการ Streaming Audio หรือการแพร่กระจายสัญญาณเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
3. เน้นเรื่องการศึกษาเป็นรายบุคคล การศึกษาเพื่อมวลชน และการศึกษาเพื่อคนด้อยโอกาส
ได้มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนพิการเอาชนะข้อจำกัดทางด้านร่างกายและข้อจำกัดที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสให้สามารถเรียนรู้ข่าวสารและทักษะใหม่ๆเพิ่มขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น